ไวรัส และเชื้อรา

posted on 14 Dec 2009 01:25 by darakaparkay

โรคเอดส์    Human immunodeficiennay Virus

อีสุกอีใส  Varicella Zoster virus

หวัด  Rhinoviruses etc.

หัดเยอรมัน  Rubella Virus

ตับอักเสบ บี Hepatitis B virus

ไข้หวัดใหญ่ Influonza Virus

หัด Measles Virus

คางทูม  Mump Virus

ปอริโอ  Polio Virus

โรคพิษสุนัขบ้า  Rabies Virus

 

 

 

โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

 

อหิวาตกโรค Vibrio Cholerae

คอตีบ  Corynebacterium diphtheria

หนองใน  Neisseria gonorrhoeme

โรคเรื้อน  Mycobacterium legrae

ซิฟิลิส  Trepoema pullidum

บาดทะยัก Clustridium tetani

วัณโรค  My cobacterium tuberalasu

ไข้ไทฟอร์ย  Salmonella tyghi

ไอกรน  Bordetella pertussis

 

Comment

Comment:

Tweet