o จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์ อ้างอิงพระราชประวัติของพระเจ้าจูมงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรโคกูรยอ (37 - 19 ปีก่อนคริสตกาล )

o ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ อิงตำนานพระราชประวัติของพระเจ้ากวางแกโตมหาราช (ค.ศ. 391 – 413)

o ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน อ้างอิงพระราชประวัติของพระเจ้ามู พระราชาองค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรแพ็คเจ ( ประมาณ ค.ศ. 600 – 641)

o บันทึกรัก คิมชูซอน สุภาพบุรุษมหาขันที อ้างอิงเรื่องราวในรัชสมัยพระเจ้าซองจองและพระเจ้ายอนซังกุง แห่งอาณาจักรโชซอน (ค.ศ.1468 – 1506)

o แด จังกึม จอมนางแห่งวังหลวง อ้างอิงเรื่องราวของแพทย์หญิงคนแรกของราชสำนักเกาหลีระหว่างรัชสมัยของพระ เจ้าซองจอง จนถึง พระเจ้าจุงจอง (ค.ศ. 1494 – 1544)

o ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน อ้างอิงพระราชประวัติของพระเจ้าจองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน (ค.ศ.1776 – 1800)

o อิมซังอ๊ก ยอดพ่อค้าหัวใจทระนง อ้างอิงเรื่องราวในของยอดพ่อค้าในแผ่นดินของพระเจ้าจองโจ ถึง พระเจ้าโชลจอง (ค.ศ.1779 – 1855)


Comment

Comment:

Tweet